Vanaf 04/11/2024

Expert in lean- en productiemanagement

Verhoog het rendement van uw productieproces
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques

Introductie

Schrijf in voor de totaalopleiding of volg de 9 modules apart.

Module 1: Lean: moderne strategie voor continue verbetering

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Value Stream Mapping

Module 7: Productieplanning

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt de actuele situatie van uw productieproces in kaart brengen zodat u met inzicht  de te volgen strategie kunt bepalen en uw rendement verhogen.

Omschrijving

Om te komen tot een "lean organisatie" moet u inschatten hoe uw organisatie momenteel scoort op de "leanschaal", m.a.w. wat is het "lean DNA van uw organisatie". U moet inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zodat u met kennis en bagage de juiste strategische beslissingen neemt.

In de "lean organisatie" moet er absoluut voldoende aandacht zijn voor orde en netheid. De 5S methode zorgt voor de nodige borging. U moet kennis hebben van verbetertechnieken, zoals bijvoorbeeld problem solving, root cause analysis, 20/80 pareto, PDCA, ... of denk aan six sigma dat streeft naar een zo klein mogelijke variatie op de bedrijfsprocessen, of denk aan het installeren van Poka-Yoke's  om het aantal vergissingen te minimaliseren. Beide technieken streven naar een productie met geen of zeer weinig uitval.

Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden zullen naast het feit dat deze zorgen voor kostenbesparingen, ook zorgen voor een verhoogde klantenservice, t.t.z. produceren van kleine series met een kortere levertermijn.

Om zeer snel tot betere resultaten te komen moet de leidinggevende  een goeie people manager zijn die zijn medewerkers kan coachen.

TPM kan een belangrijke bijdrage leveren bij het analyseren van machineproblemen en het formuleren van blijvende oplossingen en het verhogen van de betrouwbaarheid. De technische organisatie en de productieorganisatie worden op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Dit leidt ons van Total Productive Maintenance naar Total Productive Manufacturing.

Om de flow door het bedrijf te verbeteren en optimaal te beheersen moet er aan productieplanning gedaan worden, t.t.z. grondstoffen, voorraden, materiaal, machines, afgewerkte goederen, personeel, ... moeten op het juiste moment, in de juiste hoeveelheden en op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Om uw bedrijf op een gestructureerde wijze om te vormen  is het noodzakelijk om de actuele situatie van het productieproces in kaart te brengen, dit bij voorkeur aan de hand van informatie verzameld op de werkvloer. Hiervoor werd een tool ontwikkeld, namelijk "Value Stream Mapping". Dit analyse en communicatiemiddel zal de basis leggen voor een gestructureerd actieplan.

Verder mogen we niet vergeten dat het belangrijk is om ook inzicht te hebben in, en te beschikken over, de juiste kosteninformatie, teneinde de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

En tot slot zien we dat de productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan. Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens de laatste module bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken en staan we ook even stil bij de gevolgen van de digitalisering voor de werknemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: LEAN: MODERNE STRATEGIE VOOR CONTINUE VERBETERING

5 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Lean is een strategie die internationaal grote bekendheid heeft en meer en meer ingeburgerd geraakt in grote ondernemingen en KMO's.

De klant eist steeds meer maatwerk, zowel op het niveau van het product, de leveringstermijnen, het aantal, de beschikbaarheid, de flexibiliteit, enz...en wil hoe langer hoe minder betalen voor verspillingen en activiteiten of processtappen die geen toegevoegde waarde hebben.

Naar de productievloer vertaalt zich dit in een klimaat van continue verandering en verbetering van de activiteiten. Om de productie te kunnen "bijsturen" moet je beschikken over de nodige informatie, hier geldt de regel "Meten is weten".

Alvorens te bepalen hoe u "lean" zal inzetten in uw organisatie moet de strategie vastgelegd worden. De basis hiervoor is het inschatten van de huidige situatie. Hoe scoort de organisatie op vlak van lean, wat zijn de sterktes en zwaktes, opportuniteiten, bedreigingen?

Het management zal samen met de "vloer" een flexibiliteit en veranderingsmentaliteit op gang moeten brengen, ondersteunen en opvolgen zodat er continu aandacht is voor verbeteringen. Verschillende technieken hebben ondertussen bewezen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot die noodzaak om continu te verbeteren.

In deze module komen aan bod:

 • Historiek en situering van lean als strategische keuze binnen de missie en bedrijfsdoelstellingen
 • Lean evaluatie: trends, SWOT analyse, de lean scantool om het DNA van uw organisatie te bepalen
 • Verspilling, de verschillende types verspillingen
 • Eenvoudige technieken om verspillingen op te merken
 • De stappen om een leanproject te realiseren
 • Rol van het management en de medewerker
 • Wat moet ik meten, welke targets zet ik uit, managementinformatie, prestatieindicatoren, productiekengetallen zoals o.a. WIP, takttijd,uitval, verliezen, productiviteit, ...
 • Kaizen versus Kaikaku
 • Basistechnieken bij borging en verbetering: visgraat, PDCA, pareto, SWOT, beslissingsmatrix, flowchart, 8D problem solving, FIFO, Andon, FMEA, Root Cause Analysis, ...
 • Basisbegrippen van 6 sigma
 • Beginselen van SPC
 • Poka Yoke

Module 2: ORDE EN NETHEID VOLGENS DE 5S METHODE en VISUEEL MANAGEMENT

2 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Orde en netheid is een belangrijk aspect binnen het kader van continue verbetering.

Orde en netheid blijvend implementeren vereist een degelijke systematiek. De 5S-methode is hiervoor uiterst geschikt. Het voordeel van deze methode is dat de verschillende stappen altijd leiden tot betere orde en netheid, tot een reductie van tijds- en materiaalverlies, tot een grotere motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en tot meer ruimte en betere veiligheidsresultaten.

Voor een goede werking van een organisatie is communicatie van essentieel belang. Dit geldt in het bijzonder ook voor de productie-, de kwaliteits- en onderhoudsafdeling. Visuele communicatie is een interessante methode om boodschappen over te brengen in productiebedrijven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: productietotalen per productielijn, kwaliteitsresultaten, stilstandtijden van machines, voorraadhoogtes, ... alsook boodschappen op vlak van veiligheid en milieu.

In deze module komen aan bod:

 • Wat is 5S en waarom 5S?
 • Bespreking van de 5 stappen
 • Hoe 5S implementeren in uw organisatie?
 • Kritische succesfactoren
 • Specifieke toepassing van visuele communicatie in een operationele omgeving
 • Praktijkvoorbeelden

Module 3: REDUCEREN VAN DOORLOOPTIJDEN EN OMSTELTIJDEN

3 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Verlagen van de doorlooptijden zorgt niet alleen voor een verlaging van uw kosten maar zorgt ook voor kortere levertermijnen wat resulteert in een verbeterde klantenservice.

Kennis van de doorlooptijd laat ons toe om nauwkeurig en betrouwbaar te plannen, m.a.w. dit past volledig binnen de lean filosofie. Ook hier bestaan er een aantal technieken voor die we in deze module aanleren en inoefenen.

Omsteltijden reduceren door middel van de SMED-methode heeft haar doeltreffendheid reeds bewezen. Deze methode biedt u de mogelijkheid om uw omsteltijden fors te reduceren.

In deze module komen aan bod:

 • Reductie van doorlooptijd:
  • Wat is doorlooptijd?
  • Technieken om doorlooptijd te visualiseren
  • Hoe de doorlooptijd in productie en administratie reduceren?
 • Omsteltijdreductie:
  • Soorten activiteiten
  • De SMED- methode
  • Praktijkervaring via een simulatieoefening

Module 4: LEIDINGGEVEN EN TEAMCOACHING IN EEN PRODUCTIEOMGEVING

4 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Leidinggeven in productie is meer dan werkorganisatie en planning. Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij een people manager is die zijn medewerkers kan coachen als een zelfsturend team. De coach is bovendien een belangrijke schakel in de uitbouw van het sociale evenwicht in het bedrijf. Deze opleiding vertaalt de principes van coaching en zelfsturende teams naar de dagelijkse situatie op de productievloer.

In deze module leert u:

 • Actief omgaan met de principes van teambuilding met productiemedewerkers
 • Hoe medewerkers meer "betrekken" en responsabiliseren
 • Hoe u kleine onderhoudstaken integreren op de vloer
 • Hoe via taakgroepen kwaliteit, veiligheid, milieu, enz. beter implementeren
 • Hoe een leidinggevende rol combineren met een coördinerende rol
 • Hoe sneller tot projectrealisatie komen
 • Teammanagement, "Zijn teams nuttig of noodzakelijk?"
 • People management, "Wat verwacht je medewerker?"
 • Teamcoaching "Individu - groep - zelfsturende teams"
 • Praktijksituaties in productie. Hoe weerstand ombuigen naar medewerking?
 • Rollenspel "zich attitudes en vaardigheden eigen maken"

Module 5: TPM

3 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

De steeds toenemende druk op het productieapparaat om tegelijkertijd flexibel en kwaliteitsvol en kostenefficiënt te produceren vertaalt zich onmiddellijk in een hoger eisenpakket naar de onderhoudsverantwoordelijke toe.

TPM is op deze uitdaging een antwoord. Total Productive Maintenance met als doel een hogere machine-effectiviteit zal dankzij het op elkaar afstemmen van de technische organisatie en de productieorganisatie leiden tot Total Productive Manufacturing.

TPM is alvast een uitstekend element voor continue verbetering.

In deze module komen aan bod:

 • TPM als basiselement van lean
 • OEE als meetinstrument
 • De noodzaak voor TPM
 • Ontwerp van een TPM programma: stappenplan
 • Implementatie van TPM
 • Opvolging en borging

Module 6: VALUE STREAM MAPPING

3 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Value Stream Mapping is een techniek die zowel de informatiestroom als de goederenstroom in kaart brengt. Het is een analyse- en communicatiemiddel dat de basis legt voor een gestructureerd actieplan. Na het tekenen van een eerste map worden er aan de hand van een stappenplan, verbeteracties gedefinieerd. Uiteindelijk gaat het om "het leren zien van de verliezen" zodat deze in een volgende map kunnen geëlimineerd worden. Deze "future state" map is een soort blueprint van de gewenste situatie.

In deze module komen aan bod:

 • Situering van Value Stream Mapping
 • Basisprincipes, methodologie en symbolen
 • In kaart brengen van de startsituatie: Current State
 • Stappenplan om van de "Current State" de "Future State" te bepalen
 • Interactieve oefening

Module 7: PRODUCTIEPLANNING

7 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Omwille van de toenemende macht van de klant zien de meeste bedrijven zich genoodzaakt om inzake flexibiliteit een enorme performantie na te streven. In vele gevallen vertaalt zich dit in een aanzienlijke druk op de productieafdeling, die een optimale verzoening moet nastreven tussen beschikbaarheid van grondstoffen en afgewerkte goederen, een minimale voorraad, een hoog productierendement en een hoge capaciteitsbenutting. Wil men dit alles in goede banen leiden, dan is een zeer degelijk planningssysteem een absolute must.

In deze module komen aan bod:

 • Modelleren van de materiaalstroom
 • Capaciteit van werkstations
 • Material requirements planning (MRP)
 • Plannen met eindige capaciteit
 • Pull systemen
 • Oefening

Module 8: KOSTPRIJSBEREKENING IN PRODUCTIE

3 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Verantwoordelijken worden steeds meer geconfronteerd met het nemen van beslissingen in het kader van kostenbeheersing, prijszetting en winstgevendheidsanalyse, prestatiemeting, make or buy-problematiek, enz...

Zeer vaak wordt de kostencalculatie enkel gezien in functie van een concurrentiele prijszetting, waarbij dikwijls gefocust wordt op kostencomponenten die uiteindelijk niet determinerend blijken te zijn voor substantiële verbetering.

De juiste kosteninformatie moet u toelaten om zowel korte- als lange termijn georiënteerde managementbeslissingen te ondersteunen. De module "kostprijsberekening in productie" reikt u de nodige tools aan om relevante en bruikbare cijfers te genereren teneinde doelgerichte beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

In deze module komen aan bod:

 • Directe versus indirecte kosten
 • Vaste versus variabele kosten
 • Kostprijsdefinitie en kostentoewijzing aan klant/ product
 • Full costing, direct costing, activity based costing,  time driven activity based costing, target costing
 • De kostprijs: opdeling in kostprijscomponenten, link naar voorraadwaardering, opbouw van een kostprijs
 • Bepaling arbeidskost en machinekost aan de hand van voorbeelden
 • Kostprijs make to order en make to stock
 • Toewijzing van magazijn en logistieke kosten, kosten voor ondersteunende diensten,
 • Kostprijzen en de link naar capaciteit
 • Cost to serve
 • Een waarde gedreven verkoop- en operatieplan
 • Kostprijsinzichten en principes van continu verbeteren aan de hand van kostprijsberekening
 • Kostprijsinzichten en het nemen van bedrijfsbeslissingen
 • Diverse cases van concrete kostverbeteringsprojecten

Module 9: DE PRODUCTIE VAN DE TOEKOMST

5 sessies telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Vandaag reeds en zeker de komende jaren zullen productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan op de productievloer. De focus verschuift van automatisering naar digitalisering.

Data moet veel vlotter zijn weg vinden zowel van als naar de productievloer. Er is veel data beschikbaar, maar het grootste gedeelte wordt niet gebruikt. Door meer informatie uit de processen te halen wordt het mogelijk om continu verbeteringen aan te sturen.

Internet of Things wordt de nieuwe industriële revolutie. In die nieuwe industrie zijn alle onderdelen in het bedrijf verbonden met het netwerk. Goederen, onderdelen en machines zullen met elkaar communiceren waardoor zelfsturende netwerken ontstaan.

Wendbaarheid en veerkracht worden des te belangrijker.

Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens deze module bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken.

De productie van de toekomst zal in elk geval een stuk autonomer werken dan vandaag het geval is.

In deze module komen aan bod:

 • Industry 4.0: situering en mogelijkheden.
 • 3D printing: mogelijkheden en interessante toepassingen.
 • Artificial Intelligence.
 • Internet of Things & Big Data.
 • Extended reality & Virtual reality & Augmented reality

Bijkomende info

Module 1 t.e.m. 7 zal online doorgaan met uitzondering van 8/10/24 en 28/11/24 (klassikaal op de Campus Gent). Module 8 en 9 gaan volledig door op de Campus Gent.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 04/11/2024

€ 4595,00

excl. BTW

Duur

35 sessie(s)

€ 4595,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

U leert uw organisatie inschatten op vlak van lean (SWOT analyse) en u krijgt inzicht in verschillende verbetertechnieken.
 • icon Gent
 • icon 5 sessie(s)
 • icon 1270,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Gent
 • icon 1270,00 excl. BTW
 • icon 5 sessie(s)
U leert uw organisatie inschatten op vlak van lean (SWOT analyse) en u krijgt inzicht in verschillende verbetertechnieken.
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag