Inspiratiemoment hergebruik van leegstaande boerderijen voor niet–agrarische activiteiten


Landelijk vastgoed: wat zijn de juridische mogelijkheden?
#160053
Opleiding | Recht en wetgeving

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ondernemers in het landelijk gebied, vastgoedontwikkelaars, architecten, advocaten, landmeters, ...

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 2u BIV

Programma

Een eigendom in landelijk gebied: wat kan op gebied van Ruimtelijke Ordening?

De spreker gaat uit van de waarde van boerderijen en dorpen gelegen in het landelijk gebied. Zij bepalen mee het karakteristieke landschap van een gemeente. Hij gaat na hoe dit maximaal aangewend, uitgebreid en/of herbestemd kan worden

Het actuele buitengebied en platteland worden gekenmerkt door een veelheid aan functies. Naast landbouw zijn er steeds meer niet agrarische economische functies in het buitengebied aanwezig. De mogelijkheden om iets te ondernemen op leegstaande en functieloos geworden boerderijen zijn niet steeds duidelijk. Bij alle initiatieven voor nieuwe  bestemmingen van agrarische bedrijfsgebouwen moet u zich afvragen: kan dit en mag dit? Tijdens het infomoment wordt toegelicht wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige regelgeving om boerderijen in te zetten in een nieuwe niet agrarisch economische functie, en geven we uitleg omtrent de weg die moet bewandeld worden om als eigenaar of exploitant een nieuwe bestemming op een boerderij te realiseren. Daarnaast zullen we op basis van verrassende en inspirerende voorbeelden  de mogelijkheden toelichten om boerderijen om te zetten, waarbij gedacht wordt aan woon – en werkboerderijen (kleinschalige bedrijvigheid, kleinschalige zorgprojecten, meergezinswoningen, paardenhouders, recreatie en toerisme, gelegenheidslandbouw, …).

 • Evolutie omgevingsrecht
 • Definiëring zone-eigen / zonevreemd en gevolgen
 • Zonevreemde functiewijzigingen
 • Niet vergunningsplichtige werken
  • Definitief
  • Tijdelijke handelingen
 • Vergunningsplichtige werken
 • Zonevreemde bedrijven in landelijk gebied
 • Zonevreemde woningen en aanhorigheden
 • Afwijkingsmogelijkheden
 • Ruimtelijk kwetsbare gebieden
 • ...

Dhr. Carlos Roelens, adviseur landelijk vastgoed, geeft een overzicht op basis van zijn jarenlange ervaring om met eigenaars of kandidaat-eigenaars en in overleg met de lokale overheid op zoek te gaan naar aanwendingsmogelijkheden. Hij houdt daarbij het overzicht over verschillende aspecten die mogelijk kunnen spelen inzake ruimtelijke ordening, milieu- en mestwetgeving, logiesdecreet, financiële aspecten, bedrijfsorganisatie, ...