De Vlarem "Omgevingstrein"


Van Vlaremtreinen en Codex-trein naar omgevingstreinen
#130801
Webinar | Milieu

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze opleiding krijg u voldoende inzicht in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

Introductie

Naast de klassieke "Vlaremtreinen" is er sinds de introductie van de omgevingsvergunning ook een Codex-trein bij gekomen en zullen we in de toekomst naar omgevingstreinen evolueren.

In deze opleiding worden de afgelopen en de voorziene wijzigingen toegelicht.

Omschrijving

De bepalingen in de laatst van kracht gekomen Vlaremtreinen kregen hun ingang in 2017.

Belangrijke topics handelen over de implementatie van nieuwe bepalingen omtrent het slopen zoals de sloopinventaris ondertussen al verder verstrengd naar sloopopvolgingsplan en de maatregelen om bij bouwwerken de hoeveelheid stof te verminderen (aanpassingen aan de Vlarema), diverse aanpassingen omtrent nazicht en onderhoud aan centrale stooktoestellen alsook diverse maatregelen omtrent het verminderen van de geluidsbelasting bij laden en lossen van vrachtwagens.

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning zijn er diverse wijzigingen invoege gekomen die indirect ook te maken hebben met toepasselijke milieuvoorwaarden. Zo heeft er een "deklassering" plaatsgevonden waardoor diverse hinderlijke inrichtingen of activiteiten van klasse verlaagd zijn, maar ook diverse stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld werden of enkel meldingsplichtig werden in plaats van vergunningsplichtig.

Voor alle aanvragen via het omgevingsloket is de  nieuwe "indelingslijst" van 23 februari 2017 van toepassing.

Binnenkort zal ook de in 2017 opgestarte Vlaremtrein 2017 van kracht worden. Belangrijke wijzigingen die hierin zijn opgenomen betreffen onder meer het schrappen van de standaardinrichtingen inzake garages en schrijnwerkerijen met bijhorende integrale voorwaarden alsook het aanpassen en uitbreiden van de rubriek inzake zwembaden en waterrecreatie

Deze Vlaremtrein voorziet ook wijzigingen van het Vlarel zoals de erkenning van de MER-coördinator.

Ook Vlarem III die bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV installaties oplegt, wordt uitgebreid met voorwaarden voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, de non-ferrometaalindustrie en de intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

Ook de nodige aanpassingen en actualisaties inzake de omgevingshandhaving zijn hierbij voorzien.

Daarnaast is er een nieuwe Vlaremtrein 2019verleden jaar opgestart waarover de SERV en MINARaad reeds hun advies hebben gegeven.

Dit ontwerpbesluit bevat een groot aantal voorstellen met het oog op omzettingen van Europese Regelgeving en BBT-studies, vereenvoudigingen, actualiseringen, ... etc. Het ontwerpbesluit wijzigt onder andere titel II en titel III van het VLAREM, VLAREL, het Stooktoestellenbesluit, het Milieuhandhavingsbesluit.

Reden te over dus om stil te blijven staan bij al deze wijzigingen.

Wat biedt deze opleiding: u zal voldoende inzicht krijgen in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze initiatieven richten zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Programma

Samen met de voornaamste aanpassingen naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning worden ook de nieuwe Vlarem en Vlarema aanpassingen besproken.

Dhr. Oscar Moonen, bedrijfsadviseur Professional-Consulting.

Zijn dynamische, interactieve en praktische aanpak maken van hem de geknipte persoon voor dit initiatief.