Najaar 2024

Examen Energiedeskundige type A

Voorwaarden en examenreglement

Introductie

Iedereen die over het getuigschrift van de basisopleiding energiedeskundige type A beschikt, kan rechtstreeks inschrijven voor het examen.

Omschrijving

Uiterlijk 12 maanden na de uitreikingsdatum van de basisopleiding kan u zich registreren op de Energieprestatiedatabank als energiedeskundige type A.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Al wie de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd
 • Geschorste kandidaten die moeten slagen in het examen om opnieuw de taak van energiedeskundige te kunnen uitoefenen

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het examen is momenteel in aanvraag bij VEKA.

Het examen energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type A bestaat uit een case die de kennis, zoals hierboven beschreven, grondig test. De examinant verdedigt zijn case voor een jury van deskundigen. Met deze gevalstudie bewijst hij voor een team van deskundigen een correct EPC te kunnen opmaken en aldus vakbekwame energiedeskundige Type A te worden. Deze gevalstudie wordt tenminste 14 dagen voor de verdediging voor een vakjury aan de docent ter evaluatie bezorgd die het op fouten en tekortkomingen naziet.

Deze gevalstudie (case) wordt aangevuld met een schriftelijk examen.

Inschrijving en toelating

De cursist schrijft zich in voor het examen van Energiedeskundige type A via de website.

De cursist wordt toegelaten tot het examen als hij een geldig bewijs van lesvolging aan de erkende opleiding Energiedeskundige type A kan voorleggen.

Examens en examengedragscode

Algemeen

Examens worden georganiseerd tussen 8u en 23u.

Examens worden gequoteerd door de lesgevers van de erkende opleiding tot Energiedeskundige type A. De cursist verneemt na de examens of  hij geslaagd is of niet voor het examen.  

Eén of twee examenkansen

De cursist die de opleiding die leidt tot dit examen in een ander opleidingscentrum heeft gevolgd, heeft recht op twee zittijden voor een kostprijs van € 300 excl btw.

Eigen cursisten, die de opleiding wel in hetzelfde opleidingscentrum gevolgd hebben als daar waar de cursist het examen af legt, hebben ook recht op twee zittijden.  Zij betalen daarvoor € 150 excl btw.

Informatie over de examens

De docent informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof, vorm en het tijdstip van examens.

Het examen wordt minstens 3x per kalenderjaar aangeboden.

Examengedragscode

Wij kunnen op een evaluatiemoment gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een cursist.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een lesgever of jurylid een onregelmatigheid op dan spreekt hij de cursist direct aan. De cursist is bijgevolg niet geslaagd.

Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten

Quotering

De examens van de modules worden beoordeeld door de lesgever en de juryleden.

Slagen voor examens

De cursist slaagt voor de eindproef als hij:

 • minimum 50% behaalt voor elk onderdeel
 • minimum 60% behaalde van het totaal aantal punten.

Communicatie van de resultaten

De cursist krijgt van de campus ten laatste 14 kalenderdagen na het examen de resultaten. Dit gebeurt digitaal.

Bij niet slagen voor examens en/of de eindproef van de eerste zittijd deelt de campus mee:

 • welke examens opnieuw moeten afgelegd worden én
 • hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor de examens tweede zittijd.

Bijkomende info

Examenreglement

Iedereen die zich inschrijft voor de basisopleiding en/of het examen, onderschrijft ook meteen de inhoud van dit reglement.

Dit aanvullend examenreglement is van toepassing op het examen voor energiedeskundigen type A, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Artikel 1. Doel en doelgroep opleiding en examen

De basisopleiding heeft tot doel vakbekwame energiedeskundigen type A af te leveren die in staat zijn om op een correcte manier een energieprestatiecertificaat voor woningen te kunnen opstellen. Het examen toetst de kennis die in de basisopleiding verworven is.

Het examen Energiedeskundige type A richt zich naar iedereen die de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd aan een door het Vlaams Energieagentschap erkend opleidingscentrum.

Naast de cursisten van de basisopleiding Energiedeskundige type A, kunnen dus ook examinanten die de basisopleiding elders volgden, deelnemen aan het examen. Ook geschorste energiedeskundigen type A die opnieuw hun taak wensen uit te oefenen kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het examen. Zij kunnen zich rechtstreeks online inschrijven voor het examen via de website.

Artikel 2. Organisatie van het examen en de ter beschikking gestelde faciliteiten en materialen

Voor het examen stelt SBM een computerlokaal ter beschikking met voor elke deelnemer een computer die toegang geeft tot de EPC-software, de veelgestelde vragen op www.energiesparen.be en het inspectieprotocol.

Artikel 3. Voorwaarden deelname en toegang tot het examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen Energiedeskundige type A moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type A beschikken. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Geschorste energiedeskundigen worden toegelaten tot het examen als ze de schorsingsbrief van het VEKA kunnen voorleggen.

Artikel 4. Werkwijze voor de inschrijving en de betaling van het examen

De examinanten schrijven zich rechtstreeks in via de website van SBM:  

Inschrijven is mogelijk tot één dag voor het examen. De inschrijving is pas volledig wanneer ook het examengeld is betaald. De deelnemers van de basisopleiding betalen € 150 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Externe deelnemers betalen € 300 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben eveneens recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Wie afwezig blijkt op het examen (inclusief herkansing) dient zijn/haar afwezigheid te staven. Alleen volgende omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid:

 • ziekte op basis van een medisch attest
 • geboorte of overlijden van een familielid (1ste en 2de graad) mits geldig attest,
 • dringende reden: ongeval of ziekenhuisopname van je partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtszitting telkens mits een geldig attest.

Indien de afwezigheid gewettigd is, krijgt de deelnemer de kans om kosteloos aan te sluiten bij de eerstvolgende (her-)examensessie, op voorwaarde dat deze binnen de geldigheid van het getuigschrift van de basisopleiding valt. Het attest dient binnen de 48 uren te rekenen vanaf de dag van de afwezigheid bezorgd te worden aan een medewerker uit het campusteam via de post of persoonlijke afgifte aan het onthaal van de campus waar het examen plaatsvindt.

Artikel 5. Opbouw van het examen (exameninhoud, -vorm en -duur)

Het examen Energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type A bestaat uit een case die de kennis, zoals hierboven beschreven, grondig test. De examinant verdedigt zijn case voor een jury van deskundigen . Met deze gevalstudie bewijst hij voor een team van deskundigen een correct EPC te kunnen opmaken en aldus vakbekwame energiedeskundige Type A te worden. Deze gevalstudie wordt tenminste 14 dagen voor de verdediging voor een vakjury aan de docent ter evaluatie bezorgd die het op fouten en tekortkomingen naziet.

Deze gevalstudie (case) wordt aangevuld met een schriftelijk examen.

Artikel 6. Beoordeling van het examen

De beoordeling van de meerkeuzevragen en de gevalstudie houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

Om te slagen moet de examinant minstens 60 % per examenonderdeel behalen.

Artikel 7.  Examenkansen

Een cursist/examinant die niet slaagt voor het examen kan binnen de geldigheid van het getuigschrift van de opleiding tot energiedeskundige type A meermaals deelnemen aan het examen. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Elke examinant krijgt de mogelijkheid om één keer gratis te herkansen.

Als een persoon op één van de twee onderdelen minstens 60% van de punten behaalt maar toch niet slaagt, kan hij/zij bij een volgend examen worden vrijgesteld van het onderdeel waarvoor hij/zij minstens 60 procent heeft gescoord. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij het examen in hetzelfde opleidingscentrum aflegt én binnen de 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding.

Artikel 8. Werkwijze meedelen examenresultaten

Binnen de veertien dagen na het beëindigen van het examen ontvangt elke examinant een quotatie-attest via e-mail met de behaalde resultaten. Een medewerker van SBM laadt de gegevens van alle examinanten, zowel geslaagd als niet geslaagd, in de Energieprestatiedatabank op.

Artikel 9. Klachten- , fraude- en geschillenprocedure

9.1 Fraudeprocedure

SBM kan tijdens het examen gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een examinant of die van collega-examinanten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals onder meer beschreven in artikel 5.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een docent of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij/zij de examinant onmiddellijk aan. Deze moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Merkt een docent dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren. Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij/zij terecht bij de productmanager: heidi.vansevenant@sbm.be

9.2 Klachtenprocedure

In geval van een klacht kan deze ingediend worden in eerste instantie bij de productmanager: heidi.vansevenant@sbm.be

9.3 Geschillenprocedure

Wie zich inschrijft voor het examen energiedeskundige type A, verklaart zich automatisch akkoord met het examenreglement. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De cursist stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens (voornaam en naam, adres, werkgever, rijksregisternummer, e-mailadres) worden uitgewisseld met het Vlaams Energieagentschap.

Dit examenreglement is geldig vanaf goedkeuring door VEKA (momenteel in aanvraag)

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Bart Hungenaert

Bart Hungenaert

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag