In plaats van te denken in termen van beperkingen, origine of zaken die mislopen, kijken we beter naar de opportuniteiten. Iedereen is immers uniek.

Club productiemanagers plaatst multiculturaliteit in breder kader

Tijdens de Club productiemanagers plaatste Gerd Bellemans van idpunt multiculturaliteit in een breder kader. In plaats van te denken in termen van beperkingen, origine of zaken die mislopen, kijken we beter naar de opportuniteiten. Iedereen is immers uniek en elke Vlaming heeft – dankzij onze turbulente geschiedenis – zelf ook gedeeltelijk vreemde roots. Geloof gewoon in mensen, laat je verwonderen door mensen en zie de opportuniteiten. Dit geldt niet alleen voor allochtonen, maar ook voor “mature medewerkers” (50 plussers), voor mensen met beperkingen, voor vrouwen in technische jobs, ... zeg maar gewoon … voor iedereen!

Concurrentie en strijd

Een gemengde werknemerspopulatie brengt natuurlijk ook problemen met zich mee. Zodra er diverse groepen zijn in je organisatie, gaan die concurreren. Dat zit in onze genen. We merken bvb. dat hoe meer diversiteit er in een maatschappij is, hoe meer de sociale cohesie aangetast wordt. Anderzijds is het gevaarlijk om mensen van een bepaalde groep, zonder gemeenschappelijke en duidelijke doelstellingen, continu onderling te laten samenwerken, omdat je dan samenscholing riskeert. 
Belangrijk is dat we ons veilig voelen bij de anderen. Daarvoor is kennis van elkaar nodig, openheid om erover te spreken maar zeker in de richting van een visie.  Allochtonen en anderstaligen moeten natuurlijk weten wat van hen verwacht wordt. Geef verantwoordelijkheden, haalbare en uitdagende doelstellingen, creëer een context waarin deze kunnen gerealiseerd worden. Hier hebben verantwoordelijken een fundamentele opdracht. 

Voordelen van een multiculturele werkomgeving

Positief staan tegenover andere culturen biedt volgende voordelen:
•    Uiteraard heb je meer capaciteit,
•    Veel van die mensen zullen zich sterk inzetten, omdat ze er voor hebben moeten vechten
•    Omdat ze erbij willen horen, zullen ze zich ook inzetten voor een goeie sfeer op de werkvloer: respect, open cultuur
•    De heterogene groep zorgt ook voor een bredere kijk via diverse perspectieven, en op die manier bestaat de kans op meer creativiteit en natuurlijk dan ook een grotere productiviteit. Zo groeit de business. Allochtonen die hun landgenoten bij u rondleiden, die binnen verkoop rechtstreeks contact hebben met hun land, … zullen zorgen voor meer omzet.

Coaching

De tijd van bazen is voorbij, die van coaches is aangebroken Coaching houdt in dat je als chef respect toont en mensen bij je verhaal betrekt. Communicatie dus, maar dat impliceert ook luisteren naar hun verhaal. Tip: vraag na het gesprek ook aan mensen wat ze van het gesprek vonden. Bepaal ook acties en maak afspraken, er is immers engagement nodig.

Een goeie coach zal mensen...

  1. Sturen: daag medewerkers uit!  Bvb. bij een korte briefing, bij “Management by walking around”, waarderingsgesprekken, … zijn zeker richtinggevend.
  2. Begeleiden: zorg dat medewerkers hun opdracht degelijk kunnen uitvoeren door de juiste context te creëren.  Goede werkomgeving, gepast en kwalitatief materiaal, goede verluchting, verlichting, verwarming, opleiding en kennis (In een multiculturele omgeving gebruik je dan best eerder beelden dan woorden), … 
  3. Opvolgen, controleren dus, om eventueel te kunnen bijsturen. Dat zorgt voor groei, en daar is het natuurlijk allemaal om te doen.

Regisseer je eigen verhaal

De bedrijfscultuur is de verantwoordelijkheid van de directie. Zorg hier voor een positief verhaal.
Wil een allochtoon bepaalde zaken anders doen dan Vlamingen, pak dit dan consequent aan. Luister wat het probleem is en leg dan uit wat hoort volgens de missie en waarden van de organisatie. Uiteraard kan je ook die waarden aanpassen, indien dat interessanter lijkt.
Besef ook dat werknemers “intra”preneurs zijn, ze durven niet alleen stappen, ze hebben m.a.w. coaching van hun manager nodig. Hoe dat concreet in zijn werk gaat? Iedereen heeft ambitie: een droom. Die droom moet stroken met de waarden en missie van het bedrijf. Iedereen heeft ook talent, waardoor hij competenties heeft voor de functie die hij vervult. 

Het belang van een goede functiebeschrijving, zeg maar functieproject!

De functiebeschrijving is de start van een traject/project dat je samen zult afleggen met de medewerkers.  Het kan een leidraad zijn voor een goede communicatie om tot betere resultaten te komen. Het functieproject ziet er dan best als volgt uit:

•    Een goeie titel, eerst en vooral een titel die de lading dekt
•    Een statement rond de verantwoordelijkheid van de werknemer in die functie, met verwijzing naar kern van de missie en de bedrijfswaarden. In die vertaalslag kan je ook rekening houden met multiculturaliteit. 
•    Uit die stelling rond verantwoordelijkheid, distilleer je dan uit de kernwoorden de te bereiken doelstellingen
•    Dan pas komen de taken, verbonden met die doelstellingen, aan bod.  Wat moet de medewerker binnen die functie allemaal verrichten om de vooropgestelde doelstellingen effectief te realiseren.
•    Op basis van deze taken kunnen de competenties geanalyseerd worden die nodig zijn om de functie te kunnen uitvoeren


Leerpunten

De clubleden noteerden tijdens de sessie hun leerpunten, je vindt ze hieronder samengevat:

Omgaan met multiculturaliteit op de werkvloer
•    Definiëren van missie, visie en waarden
•    De missie, visie en waarden vertalen naar je medewerkers (Is er een match?) 
•    VISIE = STERK (sustainability, teamwork, expertise, respect, karakter)
•    Betrek medewerkers in het verhaal / Managen = meenemen in verhaal 
•    Vertrek uit jezelf 
•    Duidelijk doel is nodig, vertaal die naar de medewerkers
•    Iedereen is uniek 
•    Alles begint met luisteren
•    Vertrek vanuit perceptie medewerker, leer ze begrijpen 
•    Communicatie is luisteren
•    Na luisteren komt actie 
•    Betrokkenheid zorgt voor respect 
•    Onveiligheid word gecreëerd door tekort aan visie/doel
•    Stop met kijken naar beperkingen, zoek opportuniteiten in de medewerker
•    Denk constructief, niet negatief
•    Geloven en verwonderen in mensen 
•    Vertrekken vanuit diversiteit
•    multiculturaliteit = diversiteit   , creativiteit   , sfeer   , competenties   
•    Coachen = sturen, begeleiden, opvolgen 
•    5 D’s (Dromen, Denken, Durven, Doen, Doordoen)
•    Een dag niet geleerd is een dag verloren
•    De lerende organisatie
•    Wat is hun verantwoordelijkheid? Wakker ze aan
•    Opmaken functieprojecten