Meerdere startdata 29/08/2024

EPB-verslaggever - Centraal examen

Vorm en inhoud

Introductie

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

De besluitwijzing van 8 september 2017 legt vast dat de verslaggevers binnen de 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding tot verslaggever moeten slagen in het examen tot energiedeskundige en zich registreren in de energieprestatiedatabank.

De besluitwijzing van 8 september 2917 laat wel meerdere herkansingen toe binnen deze termijn.

Let wel: de tijd -15 werkdagen - die wij als exameninstelling nodig hebben voor het verbeteren van het examen en het opladen van de examenresultaten in de energieprestatiedatabank moet u als deelnemer van deze 12 maanden aftrekken. Op deze manier vermijdt u (zelfs al bent u geslaagd in het examen) zich hierdoor niet meer tijdig te kunnen registeren en daardoor opnieuw de basisopleiding te moeten volgen en opnieuw te moeten slagen in het examen vooraleer u aan de slag kan als EPB-verslaggever.

Bent u geslaagd, dan kan u hier registreren als verslaggever

Omschrijving

Om te kunnen deelnemen aan het examen tot EPB-verslaggever moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift beschikken van de basisopleiding EPB verslaggever. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift van de basisopleiding dat niet ouder is dan 12 maanden min 15 werkdagen, dit is de tijd die nodig is voor het verbeteren van het examen en het opladen van de examenresultaten.

Ook een geschorste verslaggever kan deelnemen aan het examen. Om te kunnen deelnemen aan het examen tot EPB-verslaggever moet u in dit geval de schorsingsbrief van het VEA kunnen voorleggen.

De kostprijs voor een eerste deelname of voor een herkansing voor deelnemers die de opleiding ook bij ons volgden bedraagt € 350.

Voor externen is dat anders, zij betalen € 600 voor een eerste deelname met een herkansing, zelfs al zijn zij direct geslaagd.

Vanaf dan betalen externen € 350 per herkansing.

Examenreglement EPB-verslaggever

Algemeen

Dit examenreglement geldt voor alle cursisten die ingeschreven zijn vanaf 2018 voor het examen van EPB-verslaggever na het volgen en slagen van de erkende opleiding tot EPB-verslaggever of voor geschorste EPB-verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden.

Met de term 'de cursist' en verwijswoorden zoals 'hij' en 'hem' worden mannelijke en vrouwelijke cursisten bedoeld.

Het examenreglement is beschikbaar via de website.

Inschrijving en toelating

De cursist schrijft zich in voor het examen van EPB-verslaggever via de website.

Om te kunnen deelnemen aan het examen tot verslaggever moet decursist op de dag van het examen over een geldig getuigschrift beschikken van de basisopleiding tot verslaggever. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift van de basisopleiding dat niet ouder is dan12 maanden min 15 werkdagen (de tijd die wij nodig hebt voor het verbeteren van het examen en het opladen van de examenresultaten).

Om te kunnen deelnemen aan het examen tot verslaggever moet een geschorste verslaggever een schorsingsbrief van het VEA kunnen voorleggen waarin de termijn voor slagen voor het examen nog geldig is.

Examens en examengedragscode

Algemeen

Examens worden georganiseerd tussen 8 u en 23 u.

Examens worden gequoteerd door de lesgevers van de erkende opleiding tot EPB-verslaggever. De cursist verneemt na de examens of hij al of niet geslaagd is voor het examen.  

Eén of twee examenkansen

Eigen cursisten, die de opleiding wel in hetzelfde opleidingscentrum gevolgd hebben als daar waar de cursist het examen af legt, betalen € 275 per zittijd. De cursist die de opleiding die leidt tot dit examen in een ander opleidingscentrum heeft gevolgd, heeft recht op twee zittijden voor een kostprijs van € 550. Is deze cursist nog niet geslaagd na deze twee zittijden, dan betaalt hij € 275 per volgende herkansing. Elke campus organiseert twee zittijden per geplande en gegeven opleiding.

Informatie over de examens

De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof, vorm en het tijdstip van examens. Bij een eventuele wijziging brengt de campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte.

Het examen wordt telkens na een basisopleiding tot verslaggever aangeboden.

Het examen wordt afgelegd op een computer en duurt 4 uur. Tijdens het examen kan de kandidaat gebruik maken van de EPB software 3G en de website www.energiesparen.be . Andere websites of bronnen (bijvoorbeeld eigen notities) zijn niet toegestaan.

Aanwezigheid en stiptheid

De kandidaat moet zich aanmelden aan het onthaal van de plaats van het examen, op de dag en liefst 10 minuten voor aanvang examen, zoals vermeld in zijn/haar uitnodiging.  

Kandidaten die te laat aanwezig zijn mogen hun examen nog starten, maar zijn de te laat gekomen tijd kwijt.

De afwezigheid van een kandidaat wordt beschouwd als een niet slagen voor het examen; in dit geval wordt er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld verricht. Voor deelname aan een volgende examenzitting zijn een nieuwe inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld verreist.

Enkel uitzonderlijk kan je kosteloos verplaatst worden naar een volgend examen: doktersattest, oproep rechtbank of overlijdensbericht. De kandidaat moet derhalve zo snel mogelijk een document bezorgen aan het secretariaat van de examens ter rechtvaardiging van deze uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer de afwezigheid gerechtvaardigd is kan een nieuwe examendatum worden vastgelegd zonder dat een nieuwe betaling vereist is.

Verloop van het examen

De kandidaat moet de zaal verlaten na het beëindigen van zijn/haar examen.

Het is verboden om een mobiele telefoon alsook om het even welke andere vorm van externe communicatie te gebruiken.

Elke kandidaat die het correcte verloop van het examen verstoort, hetzij door kwaadwillende woorden of elke andere ontoelaatbare houding, hetzij door het plegen van of een poging tot fraude wordt onmiddellijk uitgesloten van het examen. Het reeds gerealiseerde werk wordt dan als nietig beschouwd.

De opbouw van het examen

Het examen wordt afgelegd op een computer en duurt 4 uur.

Het examen bestaat uit 4 modules, de deelnemer krijgt één of twee vragen over elke categorie binnen een module.

Er zijn multiplechoicevragen en vragen waarvoor een numerieke waarde moet worden ingevoerd. Sommige vragen worden gesteld aan de hand van software-files (peb), die de deelnemer moet aanvullen.

De score voor vragen van het type 'multiple choice' gebeurt met een giscorrectie. Dat betekent dat voor foute antwoorden 0,3 punten worden afgetrokken en aan de niet beantwoorde vragen een 0 (nul) wordt toebedeeld. Neem dus uw tijd om het antwoord te zoeken of te verifiëren. Een verslaggever gokt immers niet.

Examengedragscode

Wij kunnen op een evaluatiemoment gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een cursist of die van medecursisten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals gsm's, spiekbriefjes etc.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een lesgever of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij de cursist direct aan. De cursist moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij bij de verantwoordelijke van de campus terecht.

Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten

De examens van de modules worden beoordeeld door de lesgevers.

De cursist slaagt voor de eindproef als hij:

 • minimum 50% behaalt voor elk onderdeel EN
 • minimum 60% behaalde van het totaal aantal punten

De cursist krijgt van de campus ten laatste 15 werkdagen na het examen de resultaten van de modules zonder ordebepaaldheid. Dit gebeurt op papier of digitaal.

Resultaten en getuigschriften

Na afloop van het examen krijgt de kandidaat binnen 15 werkdagen zijn resultaat.

Er is geen mogelijkheid tot inkijk van het examen.

Wat te doen in geval van niet slagen?

De kandidaat die niet slaagt voor het examen kan zich opnieuw inschrijven.

DOOR UW AANWEZIGHEID OP HET EXAMEN BEVESTIG JE HUIDIG REGLEMENT TE HEBBEN GELEZEN EN GOEDGEKEURD.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verslaggevers die hun erkenning willen behalen
 • Geschorste verslaggevers die hun erkenning willen behouden

Toelatingsvoorwaarden

 • Voor nieuwe verslaggevers: getuigschrift van de basisopleiding
 • Voor geschorste verslaggevers: schorsingsbrief van het VEA
 • Meer info vind u hier

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het examen bestaat uit 4 modules:

Module 1: Regelgeving en verslaggeving

 • Wetgeving, toepassingsgebied en uitzonderingen
 • Verslaggeving
 • Indeling gebouwen en eisenpakket
 • Interpretatie resultaten en advies

Module 2: Bouwkundige gegevens en netto-energiebehoefte

 • Transmissie
 • Bouwknopen
 • Oppervlakte, volume en zwaarteconstructie
 • Zonwering, beschaduwing en oververhitting (incl. inbraakrisico)
 • Luchtdichtheid en ventilatieverliezen
 • methodologie

Module 3: Installaties

 • nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: residentieel
 • nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: niet-residentieel
 • renovatie: ruimteverwarming en koeling
 • renovatie: sanitair warm water, ventilatie, verlichting en energiemonitoring
 • nieuwbouw: warm tapwater (enkel residentieel)
 • nieuwbouw: verlichting (enkel niet-residentieel)
 • zonneboiler, PV-panelen, WKK en externe warmtelevering
 • hulpenergie

Module 4: Hygiënische ventilatie

 • algemene principes
 • residentieel
 • niet-residentieel
 • ventilatie bij verbouwing

Bijkomende info

Examenreglement EPB-verslaggever

Algemeen

Dit examenreglement geldt voor alle cursisten die ingeschreven zijn vanaf 2018 voor het examen van EPB-verslaggever na het volgen en slagen van de erkende opleiding tot EPB-verslaggever of voor geschorste EPB verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden.

Met de term 'de cursist' en verwijswoorden zoals 'hij' en 'hem' worden mannelijke en vrouwelijke cursisten bedoeld.

Het examenreglement is beschikbaar via de website.

Inschrijving en toelating

De cursist schrijft zich in voor het examen van EPB verslaggever via de website.

De cursist wordt toegelaten tot het examen als hij geslaagd is voor de erkende opleiding tot EPB-verslaggever of een schorsingsbrief van het VEA kan voorleggen.

Examens en examengedragscode

Algemeen

Examens worden georganiseerd tussen 8 u en 23 u.

Examens worden gequoteerd door de lesgevers van de erkende opleiding tot EPB-verslaggever. De cursist verneemt na de examens of  hij geslaagd is of niet voor het examen.  

Eén of twee examenkansen

Eigen cursisten, die de opleiding wel in hetzelfde opleidingscentrum gevolgd hebben als daar waar de cursist het examen af legt, betalen € 275 per zittijd. De cursist die de opleiding die leidt tot dit examen in een ander opleidingscentrum heeft gevolgd, heeft recht op twee zittijden voor een kostprijs van € 550. Is deze cursist nog niet geslaagd na deze twee zittijden, dan betaalt hij € 275 per volgende herkansing.  Elke campus organiseert twee zittijden per geplande en gegeven opleiding.

 

Informatie over de examens

De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de leerstof, vorm en het tijdstip van examens. Bij een eventuele wijziging brengt de campus de cursist zo snel mogelijk op de hoogte.

Het examen wordt telkens na een basisopleiding tot verslaggever aangeboden.

Het examen wordt afgelegd op een computer en duurt 4 uur. Tijdens het examen kan de kandidaat gebruik maken van de EPB software 3G en de website www.energiesparen.be . Andere websites of bronnen (bijvoorbeeld eigen notities) zijn niet toegestaan.

 

De opbouw van het examen

Het examen wordt afgelegd op een computer en duurt 4 uur.

Het examen bestaat uit 4 modules, de deelnemer krijgt één of twee vragen over elke categorie binnen een module.

Module 1: Regelgeving en verslaggeving

 • Wetgeving, toepassingsgebied en uitzonderingen
 • Verslaggeving
 • Indeling gebouwen en eisenpakket
 • Interpretatie resultaten en advies

Module 2: Bouwkundige gegevens en netto-energiebehoefte

 • Transmissie
 • Bouwknopen
 • Oppervlakte, volume en zwaarteconstructie
 • Zonwering, beschaduwing en oververhitting (incl. inbraakrisico)
 • Luchtdichtheid en ventilatieverliezen
 • methodologie

Module 3: Installaties

 • nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: residentieel
 • nieuwbouw: ruimteverwarming en koeling: niet-residentieel
 • renovatie: ruimteverwarming en koeling
 • renovatie: sanitair warm water, ventilatie, verlichting en energiemonitoring
 • nieuwbouw: warm tapwater (enkel residentieel)
 • nieuwbouw: verlichting (enkel niet-residentieel)
 • zonneboiler, PV-panelen, WKK en externe warmtelevering
 • hulpenergie

Module 4: Hygiënische ventilatie

 • algemene principes
 • residentieel
 • niet-residentieel
 • ventilatie bij verbouwing

Er zijn multiplechoicevragen en vragen waarvoor een numerieke waarde moet worden ingevoerd. Sommige vragen worden gesteld aan de hand van software-files (peb), die de deelnemer moet aanvullen.

De score voor vragen van het type 'multiple choice' gebeurt met een giscorrectie. Dat betekent dat voor foute antwoorden 0,3 punten worden afgetrokken en aan de niet beantwoorde vragen een 0 (nul) wordt toebedeeld. Neem dus uw tijd om het antwoord te zoeken of te verifiëren. Een verslaggever gokt immers niet.

Examengedragscode

Wij kunnen op een evaluatiemoment gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een cursist of die van medecursisten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals gsm's, spiekbriefjes etc.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een lesgever of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij de cursist direct aan. De cursist moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij bij de verantwoordelijke van de campus terecht.

Quotering, deliberatie en communicatie van de resultaten

De examens van de modules worden beoordeeld door de lesgevers.

De cursist slaagt voor de eindproef als hij:

 • minimum 50% behaalt voor elk onderdeel
 • minimum 60% behaalde van het totaal aantal punten

De cursist krijgt van de campus ten laatste 15 werkdagen na het examen de resultaten van de modules zonder ordebepaaldheid. Dit gebeurt op papier of digitaal.

De kostprijs voor een eerste deelname of voor een herkansing voor deelnemers die de opleiding ook bij ons volgden bedraagt €350.

Voor externen is dat anders, zij betalen €600 voor een eerste deelname met een herkansing, zelfs al zijn zij direct geslaagd.

Vanaf dan betalen externen €350 per herkansing.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

29/08/2024

€ 330,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (29/08)

Uur

13:30 - 17:30

Duur

1 sessie

€ 330,00

excl. BTW

Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

26/09/2024

€ 330,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (26/09)

Uur

13:30 - 17:30

Duur

1 sessie

€ 330,00

excl. BTW

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Bart Hungenaert

Bart Hungenaert

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag