Meerdere startdata Vanaf 04/06/2024

Certified Data Protection Officer (DPO): Functionaris gegevensbescherming (AVG)

Maak een gegevensbeschermingsplan op en voldoe aan GDPR-spelregels.
 • KMO-portefeuille

Introductie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) ging in mei 2018 juridisch van kracht. Deze geactualiseerde privacy spelregels hebben tot doel natuurlijke personen de controle over hun persoonsgegevens terug te geven. Elk bedrijf, openbare bestuur of organisaties uit de social profit die zich niet houdt aan deze nieuwe regelgeving nemen een groot risico om maatregelen opgelegd te krijgen door de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Om deze GDPR wetgeving correct toe te passen, investeren bedrijven en organisaties dan ook meer en meer om iemand binnen de organisatie op te leiden tot 'Certified DPO (GDPR)' of 'Gecertificeerde functionaris gegevensbescherming'. Na het volgen van deze praktijkgerichte opleiding en het succesvol afleggen van het examen (laatste sessie/lesdag), beschikt de deelnemer over voldoende theoretische en praktijkgerichte kennis om de eerste stappen te zetten als  DPO!

Omschrijving

Nagenoeg elk bedrijf - gaande van KMO’s tot grotere bedrijven maar ook overheden (federaal, Vlaams en lokaal) - verzamelen persoonsgegevens over hun 'klanten', prospecten of burgers om bijvoorbeeld betere inzichten te krijgen over huidige of toekomstige behoeften. Om deze persoonsgegevens volgens GDPR-wetgeving correct te verzamelen en te verwerken, is (bijna) elk bedrijf, KMO of organisatie verplicht een 'DPO' of 'Functionaris gegevensbescherming' aan te stellen. Om de job als Data Protection Officer (DPO) met kennis van zaken te vervullen, is een gedegen basisopleiding noodzakelijk om de 'minimum' GDPR vereisten te realiseren. Op basis van onze jarenlange ervaring in het domein van privacy en GDPR-wetgeving is deze opleiding opgesteld volgens de richtlijnen van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarin beschreven staat waaraan een opleiding 'DPO' of 'Functionaris gegevensbescherming' inhoudelijk moet voldoen. Naast de constante actualisering van de inhoud geven de docenten op een zeer praktijkgerichte manier én op basis van praktijkvoorbeelden uitleg. Dit maakt het begrippenkader, toepassingsdomein en de "GDPR-spelregels”, vanuit het wetgevend kader, op een begrijpbare en tastbare wijze duidelijk. U hoeft dus geen jurist en/of IT-er te zijn om deze opleiding met succes te volgen. U krijgt een duidelijk inzicht wat de rol van een gemandateerde DPO binnen een bedrijf of organisatie inhoudt, en hoe deze rol als onafhankelijk DPO best invult. U krijgt een objectief overzicht en inzicht in de functionele werking en toepassingsdomein van de belangrijkste beschikbare tools.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Elke professional(*) die via het certificaat ‘Certified DPO’ de benodigde kennis moet aantonen om de functie van DPO uit te oefenen,
 • Elke professional(*) die raakvlakken heeft met GDPR wetgeving zoals:
  • Managers,
  • Juristen,
  • Risk managers,
  • CISO,
  • Security verantwoordelijke
 • Informatiebeheerders en afdelingshoofden binnen bedrijven of openbare besturen,
 • Aspirant Data Protection Officer (DPO)

(*) Professionals/managers die een beleidsfunctie (binnen hun bedrijf) hebben kunnen mogelijks geconfronteerd worden met een belangenconflict indien zij wensen op te treden als DPO (binnen hun bedrijf).

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Praktijkvoorbeelden van de belangrijkste informatiestromen waarin informatie over persoonsgegevens kunnen voorkomen, vormen de rode draad doorheen de volledige opleiding. Door deze praktijkgerichte aanpak krijgen de deelnemers stap voor stap de nodige inzichten en feeling betreffende de wijze waarop deze op het eerste zicht 'saai ogende materie' dient toegepast te worden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: Het wetgevend kader

In deze module wordt het algemeen wetgevend kader inzake gegevensbescherming behandeld, waardoor u inzicht en kennis krijgt van het toepassingsgebied, de essentiële pijlers, de verplichtingen en rechten van alle actoren in de AVG.

Wetgevend kader gegevensbescherming

 • Inleiding
 • AVG
 • Wet van 03.12.2017 tot oprichting van de GBA
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Begrippen en toepassingsgebied

 • Basisbegrippen
 • Personeel, materieel, territoriaal en temporeel toepassingsgebied
 • Uitzonderingen toepassingsgebied

Toelaatbaarheid en beginselen

 • Verwerkingsgronden en doeleinden
 • Verantwoordelijkheidsbeginsel
 • Doelbinding
 • Privacy by Default + Privacy by Design
 • Juistheid
 • Opslagbeperking
 • Integriteit

Rechten van betrokkene

 • Rechten
 • Procedure

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke

Verplichtingen van de verwerker

Module 2: Wetgevend kader praktisch toegepast, handhaving en rechtspraak AVG

In deze module wordt stilgestaan bij de doorgifte van persoonsgegevens en de handhavingsregels van de AVG, dit zowel op Europees als nationaal niveau.

Doorgifte van persoonsgegevens

 • Algemene regel
 • International
 • Derde landen

One stop shop mechanisme

 • Bevoegdheid toezichthoudende autoriteit

Aansprakelijkheid onder AVG

Toezicht en sancties

 • Administratief
 • Strafrechtelijk
 • Burgerlijk

Rechtspraak GBA en Marktenhof

Module 3: De DPO in de praktijk

Tijdens deze module wordt stilgestaan bij de kernconcepten van de AVG en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk.  

Omzetten van de praktijk:

 • Register verwerkersactiviteiten – voorbeeld(en)
  • Rekening houden met hoedanigheid
   • Verwerker
   • verwerkingsverantwoordelijke
  • Bepalen eigen hoedanigheid – checklist indicatoren
 • Rol en verantwoordelijkheden van de DPO (oa. Artikel 29 Working Party)
 • Rechten betrokkenen faciliteren
 • Register aanvragen
 • Rechten vs. grondslag verwerking
 • Analyse verwerkersovereenkomsten – checklist
 • DPIA – Voorbeeld
 • Privacy by design voorbeeld en  “privacyontwerpstrategieën”
 • Inbreuk van persoonsgegevens
 • Projecten toetsen aan de GDPR
 • Basisprincipes aftoetsen bij het advies (toolbox – GBA)
 • Informatieveiligheidsbeleid
  • Privacy policies opstellen
  • Intern & extern privacy beleid

Module 4: Informatieveiligheid als onderdeel van gegevensbescherming

In deze module krijgt u een algemeen overzicht van beveiligingsrisico’s, beveiligingsmethodieken en een plan van aanpak om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

 • Wat is informatieveiligheid?
 • Beveiliging van de verwerking binnen de GDPR
 • Huidige cyberdreigingen en cijfers datalekken
 • Het vakjargon binnen informatieveiligheid:
 • IAM: Identificatie – authenticatie (+MFA) en autorisatie
 • Anonimisering – Pseudonimisering – Versleuteling
 • Beschermingsmaatregelen: Firewalls, Patchmanagement, segmentering, DLP, system hardening, back-ups,…
 • Security auditing
 • Security awareness voor eindgebruikers
 • Maturiteitsmeting
 • Social engineering methoden
 • Management Systeem voor informatiebeveiliging (ISMS): ISO27001&2
 • Management Systeem voor privacy informatie (PIMS): ISO 27701
 • Management van Incidenten en inbreuken persoonsgegevens

Module 5: Herhaling op basis van een aantal casussen en Certified DPO examen

In deze laatste module komen enkele hulpmiddelen, tools aan bod om uw taak als DPO efficiënt te vervullen. Vervolgens wordt er - bij wijze van herhaling - aandacht besteed aan een aantal casussen en is er vervolgens voldoende tijd voorzien om nog vragen te stellen. Tot slot legt u het examen “Certified DPO – Functionaris gegevensbescherming” af.

Herhaling

“Het gevoel” Privacy VERSUS “strickte Privacy":

 • Trends  
 • Privacy als sociaal concept – strikte interpretatie art. 8 EVRM

Enkele cases:

 • Case 1:  De rol van een DPO:
  • “onafhankelijk rol van de DPO binnen het bedrijf”
  • Aansprakelijkheid van een DPO
 • Case 2:  Kritische evaluatie mogelijke tools

Forum deelnemers: Q&A

Het Certified DPO examen:

 • Toelichting examen
 • Afname examen

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 04/06/2024

€ 1450,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (04/06)
dinsdag (04/06)
dinsdag (11/06)
dinsdag (11/06)
dinsdag (18/06)
dinsdag (18/06)
dinsdag (25/06)
dinsdag (25/06)
donderdag (27/06)
donderdag (27/06)

Uur

09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Duur

10 sessie(s)

€ 1450,00

excl. BTW


Webinar

Vanaf 03/10/2024

€ 1450,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (03/10)
donderdag (10/10)
donderdag (17/10)
donderdag (24/10)
donderdag (07/11)
donderdag (14/11)
donderdag (21/11)
donderdag (28/11)
donderdag (05/12)
donderdag (12/12)

Uur

18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30
18:30 - 21:30

€ 1450,00

excl. BTW


Docenten & experten

Kennis delen is onze kracht

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag