#070568

Preventieadviseur niveau 2

Opleiding Veiligheid

Meer en meer zijn werkgevers ervan overtuigd dat een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid hun bedrijf ten goede komt.

Als goed manager beseft iedere werkgever dat een degelijk preventiebeleid moet gecoördineerd worden door een aangestelde die weet wat een risico is en die beschikt over de kennis om maatregelen tegen die risico's te integreren in het welzijnsbeleid.

Ook de wetgeving voorziet de plicht om in ieder bedrijf een preventieadviseur aan te stellen.

Als preventieadviseur ondersteunt u het veiligheidsbeleid van uw organisatie. U fungeert als raadgever, coördinator m.b.t het welzijnsbeleid. Hij/zij is de adviseur voor de werkgever, maar ook voor de medewerkers. U bent een waardige gesprekspartner van de werkgever, het management, de werknemers en hun afgevaardigden, de verzekeringsmaatschappijen, de overheidsdiensten en alle ondersteunende externe diensten.

Voorkennis

Zie toelatingsvoorwaarden.

Methodologie

Duur

De totale opleiding wordt gevormd door de multidisciplinaire basismodule (120u = 40 lessen) gevolgd door de multidisciplinaire specialisatiemodule. (90u = 30 lessen). De lesdata worden gespreid over verschillende weken waarbij er normaal gezien geen lessen doorgaan in schoolvakanties. De opleiding duurt ongeveer 1 jaar.

U kunt pas deelnemen aan de multidisciplinaire specialisatiemodule als u geslaagd bent voor de multidisciplinaire basismodule. (meer info rond evaluaties kunt u verderop vinden).

Na het succesvol voltooien van deze opleiding ontvangt u het diploma preventieadviseur niveau 2.

Evaluatie

De evaluatie van deze opleiding wordt op 3 momenten gehouden:

 • Na de multidisciplinaire basismodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen.
 • Na de multidisciplinaire specialisatiemodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen.
 • Eindevaluatie: mondeling examen parate kennis en eindwerk met verdediging.

Voor de uitwerking van het eindwerk kunt u rekenen op een promotor die u individueel ondersteunt.

Wanneer?

Per cursusjaar worden verschillende reeksen georganiseerd.

Specifieke data zie bovenaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wanneer of hoe kiest u voor de opleiding preventieadviseur niveau 2?

1. Afhankelijk van de categorie waartoe uw organisatie behoort

Er zijn verschillende niveaus van preventieadviseur:

 • Niveau 3: basis
 • Niveau 2
 • Niveau 1: veiligheid + specialisaties in welzijn

Organisaties worden ingedeeld in categorieën. Afhankelijk van tot welke categorie uw organisatie behoort, moet de Interne Dienst voor Preventie anders georganiseerd zijn.

De structuur van de interne dienst voor preventie is afhankelijk van:

 • Aantal werknemers van de organisatie
 • De risico's aanwezig in uw organisatie

In functie hiervan worden organisaties ingedeeld in verschillende klassen: groep D, groep C, groep B of groep A.

Beknopte toelichting*

 • Telt de organisatie minder dan 20 werknemers, dan is dikwijls de zaakvoerder/werkgever de preventieadviseur. Dan behoort de organisatie tot groep D.
 • Neemt een werknemer de taken op zich, dan behoort de organisatie tot groep C. In dat geval dient de werknemer minstens over een basiskennis te beschikken: preventieadviseur niveau 3
 • Behoort de organisatie tot niveau B, dan is er minstens een preventieadviseur niveau 2 nodig
 • Behoort de organisatie tot niveau A, dan is er een preventieadviseur niveau 1 nodig

Zowel in bedrijven die behoren tot categorie A of B kunnen er adjunct-preventieadviseurs nodig zijn, die dan eventueel over een lager niveau beschikken.

*Om precies te weten tot welke categorie uw bedrijf behoort, neemt u het best contact op met Toezicht Welzijn op het Werk.

2. Wat is uw persoonlijke achtergrond? Volgende factoren spelen een rol:

 • Uw ambities: voor welke organisaties wilt u werken of werkt u nu?
 • Uw opleidingsniveau of werkervaring op vlak van welzijnsbeleid binnen een interne dienst of externe dienst voor preventie (voor niveau 2 zijn er toelatingsvoorwaarden van toepassing, zie verder)

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding met succes te hebben gevolgd zal u het diploma Preventieadviseur niveau 2 ontvangen waarmee u aan de slag kan om het preventiebeleid in uw bedrijf vorm te geven.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2. De multidisciplinaire basismodule is voor preventieadviseur niveau 2 en preventieadviseur niveau 1 dezelfde. De specialisatiemodule is verschillend. De basisopleiding niveau 3 geldt niet als multidisciplinaire basismodule.

U bent pas preventieadviseur niveau 2 als u zowel de multidisciplinaire basismodule als de multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 gevolgd hebt.

De bij ons gevolgde basismodule geeft ook toegang tot elders ingerichte specialisaties niveau 1.

Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (KB van 17 mei 2007 en gewijzigd bij KB van 29 januari 2013), zijn er 2 mogelijkheden:

 • OFWEL houder zijn van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen (kopie van getuigschrift moet gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs)
 • OFWEL houder zijn van een getuigschrift basiscursus tot preventieadviseur (niveau 3 van minstens 40 uren) EN vervolgens een attest als bewijs van minstens 5 jaar nuttige en praktische ervaring in een interne of externe dienst (kopie van getuigschrift basiscursus en bewijs van ervaring moeten gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs)

Dus, indien U niet beschikt over een getuigschrift van hoger secundair onderwijs, moet U eerst de opleiding preventieadviseur niveau 3 met succes volgen en moet U vervolgens 5 jaar ervaring kunnen bewijzen. De periode van 5 jaar ervaring start pas nadat de opleiding preventieadviseur niveau 3 met succes werd gevolgd.

Programma

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis, maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be
Datum Startuur Einduur

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be
Datum Startuur Einduur

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be

Het uitgebreide en diverse docententeam vormt de sterkte van deze opleiding. Docenten worden zorgvuldig geselecteerd en staan stuk voor stuk met beide voeten in de praktijk. Samen met bedrijfsbezoeken, praktijkoefeningen,... maakt dit de opleiding zeer praktijkgericht, een bewuste keuze van SBM! Dit wordt onderschreven door getuigenissen van cursisten.