Bedrijfskunde voor ingenieurs, technici en niet-economisten


Fundamenten van het totale bedrijfsbeleid anno 2020
#040614
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Introductie

Wil je verder carrière maken in de bedrijfswereld? Maak dan nu werk van je professionele ambitie en treed in de sporen van de vele professionals die u voorgingen.

Leidinggevenden, middenkaders en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats eindverantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid.  Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld vereisen tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren, brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De 'empowerment'-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken, dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren.

Omschrijving

Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers vertrouwd maken met de cruciale concepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Niet-economisch geschoolde zaakvoerders en bedrijfsleiders
 • Productieverantwoordelijken en –medewerkers
 • Ingenieurs en technici
 • Linguïsten
 • Salesprofessionals
 • Juristen
 • Humane of sociale wetenschappers
 • Niet-economisch gegradueerden

Methodologie

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U hebt een bredere kijk op het bedrijfsbeleid door vakspecialisten
 • U leert de verschillende managementinstrumenten beheersen
 • Toepassing via een business game: bedrijfsmanagement in de praktijk

Programma

1. Strategisch denken en handelen (2 sessies)

Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening, waarbij men één of meerdere keren per jaar 'stilstaat' en 'zich bezint'. Strategie is een continu proces, waarbij waarden, doelstellingen en middelen van het bedrijf op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. De fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemingsdoelstellingen, business-definitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties, ...

Johan Vanhaverbeke

2. Operations management (2 sessies)

Operations management omvat het managen (opzetten, organiseren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) van de activiteiten in een organisatie om de producten en/of diensten effectief en efficiënt te realiseren. De doelstellingen variëren, maar meestal is het bereiken van de gewenste klantenservice met een goede benutting van de middelen (mensen, materieel, ...) in combinatie met een goede doorstroom - 'flow' - belangrijk. De concepten, methoden en technieken vinden overal toepassing, zowel in klassieke omgevingen (productie, logistiek, supply chain), maar ook in de dienstensector. De sessies belichten de basisprincipes (opzetten en aansturen van materiaalstromen en informatiestromen, situaties, configuraties, planningstypologie, ...) en geven inzicht in de samenhang door vele praktijkvoorbeelden. Via een eenvoudige maar krachtige methodologie analyseren de deelnemers een aantal problematieken van typische bedrijven.

Dominiek Callewier

3. Marketingbeleid (2 sessies)

Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt.

Johan Van Haverbeke

4. Projectmanagement (2 sessies)

Projectmanagement gaat in se om drie elementen: veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico’s beheren. Programma’s of projecten ontstaan vanuit een nood aan het herdenken van de organisatie om de vereiste performantie te bereiken. De nood komt voort uit allerlei externe en interne veranderingsfactoren (technologie, leveranciers, klanten, wetgeving, economische druk, …). De hoofddoelstelling van project management is het vinden van het juiste evenwicht tussen het creëren van verandering en het beheren van de lopende operaties.

Jean-Pierre Dekocker

5. Management van het milieu- en veiligheidsbeleid (2 sessie)

Inzake milieu en veiligheid gelden er zeer specifieke wetgevingen die het noodzakelijk maken om een gestructureerd beleid te voeren. Om dit beleid op bedrijfsniveau met garanties te voeren zijn duidelijke afspraken en kennis van de opdrachten, taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus vereist. In deze sessie komen de wettelijke verplichtingen aan bod die gebundeld zijn in de WelzijnsWet, het ARAB en het AREI, het VLAREM, VLAREBO, VLAREMA, ... In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verplichtingen van de bedrijfsorganisatie in zijn geheel en de verantwoordelijkheden van alle actoren, o.a. van de werkgever, de hiërarchische lijnverantwoordelijken, de preventieadviseur en de milieucoördinator.

Ignaas Crombez

6. Essentials in het recht (2 sessies)

De deelnemer verwerft inzicht in de theoretische basis van recht. Oa de volgende topics komen aan bod: vennootschapsrecht, bestuursaansprakelijkheid, arbeidsrecht en handelspraktijken.

7. Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen

Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer (3 sessies)

Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse.

De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen lange termijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en volgende componenten van bedrijfskapitaalbeheer en hun interactie: voorraad, debiteuren, crediteuren, kaspositie.

Jan De Klerck

8. Management accounting: kostenmanagement en (investerings-)budgettering (2 sessies)

Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole.

Bart De Keyser

9. Peoplemanagement (2 sessies)

Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor, waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als manager maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Motiverend peoplemanagement is een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en hierbij regelmatig met mensen moet omgaan: werken aan een performant team, coachend leidinggeven en omgaan met medewerkers, gesprekken voeren met medewerkers, motiveren en omgaan met weerstand, de leidinggevende als eerstelijns HR-verantwoordelijke.

Stijn Van Peteghem

Getuigschrift

Certificaat: de deelnemers die de volledige cyclus volgen, bekomen een certificaat, erkend door SBM.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.

Johan Vanhaverbeke

Johan heeft ruime ervaring opgebouwd in het leiden en coachen van verkopers, key accounts, field sales managers en marketingverantwoordelijken. Actief als verandermanager met het implementeren van 'change management' in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Naast 'change manager' is hij ook docent aan KULeuven, Campus Brussel en Odisee/Bedrijfsmanagement Campus Brussel en Aalst en wetenschappelijk adviseur Stima Education. Auteur van o.a.' Praktijkboek Strategie' (Lannoo/Campus), 'Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen' (Intersentia/Educatief).

Jean-Pierre Decocker

Jean-Pierre heeft meer dan 40 jaar bedrijfservaring, waarvan de helft binnen Alcatel (nu Nokia) en de helft bij Proximus (het vroegere Belgacom).

Binnen Alcatel was hij actief binnen het departement "Training & Development", eerst als docent, later als teamleader en nog later als verantwoordelijke voor de opleiding van zowel intern personeel als klanten.

Vanaf 2000 bekleedde hij directiefuncties binnen Belgacom/Proximus, waarvan 10 jaar als Corporate Program Director waar hij eerst verantwoordelijk was voor de Program Management Office en daarna als Program Director belangrijke bedrijfsprojecten in diverse domeinen heeft geleid. Hij was o.a. Program Manager voor de opstart van Proximus TV/11 en voor diverse herstructurerings- en optimalisatie projecten.

Mede door zijn achtergrond in Opleiding en Vorming is hij uitermate geschikt om zijn kennis en ervaring m.b.t. Program/Project Management over te dragen aan medewerkers die in dit domein actief zijn of er willen in groeien.

Jean-Pierre Dekocker is houder van een MBA diploma behaald aan de Vlerick Business School.

Stijn Van Peteghem

Stijn Van Peteghem is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij weet de concrete problematieken van bedrijf, groep of deelnemer te capteren en deze op een pragmatische manier aan te pakken. Stijn kan beroepen op een gedegen ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen.

Dominiek Callewier

Dominiek Callewier heeft een brede ervaring als extern adviseur voor operations management vraagstukken en verbeteringsprojecten. Hij was jarenlang gastdocent van de cursus Operations Management in het MBAprogramma van Vlerick en bij diverse andere universiteiten en opleidingsinstituten. Hij is auteur van het boek 'Integrale Kwaliteitszorg' (Lannoo - Tielt).

Jan De Klerck

Hij startte zijn carrière als bankier en was vervolgens een 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij KMO's in het professionaliseren van hun financieel beleid. Zijn credo is hierbij steevast: eenvoud, hands on aanpak en creatie van toegevoegde waarde. Geen hoogdravende theorieën, maar werkbare en beproefde oplossingen.

Bart De Keyser

Bart De Keyser is actief in de kunststofsector en is expert kostenbeheersing, rendabiliteit en strategische keuzes. Hij kan terugblikken op een rijke ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven, waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK). Naast zijn ervaring binnen de KMO-omgeving heeft hij eveneens expertise opgebouwd in het domein van de internationaal financiële verslaggeving en management account

Ignaas Crombez

Ignaas is zaakvoerder van MiVeDi. Hij opereert zowel in een nationale als internationale context. Zijn expertise omvat o.a. veiligheidsorganisatie en -advies, ergonomische studies en arbeidshygiënische metingen, bedrijfsaudits, veiligheidsprogramma's en milieuadvies.

"De opleiding 'Bedrijfsmanagement' bood mij een algemene kennismaking met de verschillende facetten van het bedrijfsbeleid. U leert er over de grenzen van uw eigen afdeling of functie heen te kijken en krijgt hierdoor een bredere kijk op het geheel. U raakt ook meer vertrouwd met een aantal specifieke vaktermen waarmee maar al te graag gegoocheld wordt tijdens vergaderingen. Doordat de profielen van de deelnemers zeer uiteenlopend zijn en de meeste cursussen interactief zijn, is het ook bijzonder leerrijk om professionele ervaringen met elkaar uit te wisselen."

Stefaan Vansieleghem, Diensthoofd ADMB Kinderbijslagfonds